„RECAS” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Recas” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Transylwine Kft.(székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.) (”Szervező”), a Játék lebonyolítója a Meraki Marketing Kft. (székhely: 2096 Üröm, Kárókatona utca 46.)(„Lebonyolító”).

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag az EurópaiUnió tagállamok 18. Életévét betöltött cselekvőképes állampolgárai, valamint ezen állampolgárokkal egy tekintet alá eső cselekvőképes hozzátartozókés/vagy családtagok (”Játékos”) vehetnek részt, akik a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a https://facebook.com/borkell.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Facebook” vagy ”Weboldalak”) található „BorKell.hu” elnevezésű rajongói oldalon (”Rajongói oldal”) elérhető „Recas” poszthoz (”Poszt”) helyes választ osztanak meg hozzászólásban és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátják a Facebook oldalon megadott adatait, és játszanak a Posztból elérhető játékkal, továbbá a hozzászólásukkal elfogadják a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt. (a továbbiakban együtt:”Pályázat”)

2.2 A Játékidőtartama alatt egy Játékos egy Pályázatbeküldésére jogosult. A Játék nyelve: magyar.

2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.5 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profil megadásával küldenek be a Játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil vagy e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiafüggvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.


2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező a kizárásról nem küld tájékoztatást, azonban erre irányuló érdeklődés esetén a Szervező tájékoztatást ad.

2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében résztvevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.9 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt csapatban, és/vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a játékban. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Facebook profillal vesznek részt a Játékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
  A Játék 2022. január 14. 17 óra 00 perctől 2022. január 18. napján 17 óra 00 percig tart a
  weboldalon.

  4. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS
  A Játékosnak egy a Szervező által feltett kérdést kell helyesen megválaszolnia hozzászólásban, valamint meg kell jelölni egy másik Facebook felhasználót, akivel szeretné megosztani a nyereményt.

4.1 A Poszt tartalma a következő Facebookon:
NYEREMÉNYJÁTÉK! Nyerj egy palack Cabernet Franc bort a Recas pincészettől és ajándékozz meg valakit! Nincs más dolgod, mint kommentben megválaszolni az alábbi kérdést és egyúttal megjelölni egy ismerősödet, akit szeretnél megajándékozni egy üveg Recas Kakas Cabernet Franc borral. Kérdés: Milyen nemzetiségű a Recas pincészet főborásza? Segítséget a honlapunkon találsz: https://borkell.hu/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=28 A játék 2022. január 18. 17:00 óráig tart. Sorsolás: 2022. január 18. 19:00 óra, ahol két palack Recas Kakas Cabernet Franc bor kerül kisorsolásra. A nyerteseket a poszt alatt kommentben értesítjük. A játékosok részvételükkel igazolják, hogy elmúltak 18 évesek.

4.2 Szervező a Játék teljes időtartama alatt 2022. január 18. napján 17 óra 00 percig beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2022. január 18. napján 19 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 (egy) darab nyertes Játékost sorsol ki. A nyertes Játékos az 5.1 pontban feltüntetett nyereményt nyeri meg. A sorsoláson nem kerül sor tartaléknyertesek kisorolására. A sorsoláshelyszíne a Szervező iroda helye (cím: 1023 Budapest, Záhony utca 7.).

4.3 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt.

4.4 Szervező a nyertes Játékos nevét a sorsolást követően, 2022. január 18. napján legkésőbb 20 óra 00 percig a Posztban hozzászólásként közzéteszi, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

 1. NYEREMÉNYEK, NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 A Játékban a következő nyeremény (a továbbiakban: Nyeremény) kerül kiosztásra: 2 palack Recas Kakas Cabernet Franc bor.

5.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

5.3 Lebonyolító a Nyeremény nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a Weboldalakon a Poszt alatt hozzászólásként (”Értesítés”), és ezzel egyidejűleg megadja az info@meraki.hu e-mail címet, melyen a Játékosnak kell jelentkeznie annak érdekében, hogy a Nyeremény elküldésének részleteit egyeztethessék. A nyertes Játékos a info@meraki.hu e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, és 8 (nyolc) munkanapon belül köteles e-mailen elküldeni a kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, kézbesítési cím, telefonszám), valamint a Lebonyolító által a kézbesítéshez kért egyéb adatokat, továbbá külföldre történő kézbesítés esetén átutalni a Lebonyolító által megadott számlaszámra a külföldi postai kézbesítés várható költségeit. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, illetve a kért adatokat nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, azaz a nyeremény nem kerül a nyertes Játékos részére elküldésre.

5.4 A nyertes Játékos nem jogosult a Nyereményátvételére, ha Facebook profilja az 5.3 pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

5.5 A nyertes Játékosnak a Nyereményt a Lebonyolító futárral juttatja el a Játékos által az Értesítés visszaigazolásban megadott magyarországi címre. Szervező a Nyereménykézbesítését egyszer kísérli meg az Értesítés visszaigazolásától számított 90 (kilencven) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani, és nem biztosítja a Nyeremény személyes átvételének lehetőségét.

5.6 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGVISELÉS
  A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Szervező viseli a Nyereménynek Magyarország területén belüli, egyszeri postai kézbesítését. Szervező nem vállalja a Nyeremény külföldre történő küldésének költségét. Amennyiben a Nyertes Magyarországon kézbesítési címmel nem rendelkezik, a Nyeremény kizárólag abban az esetben kerül részére elküldésre, ha előlegezi a külföldre történő továbbítás várható költségeit.
 2. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
  A Játékról részletes információk a „BorKell.hu” rajongói oldalon érhetők el.
 3. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. né velírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése, stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2 A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyereménygyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereménye a jelen Játékszabályzat szerint nem kerülkézbesítésre, azt a továbbiakban aSzervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3 A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5 Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék, illetve a Nyeremény átvétele közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6 Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részéretörténik.

8.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 1. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
  A Játékban való részvétel és a Játéksorán megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.
  Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.
  Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje, feldolgozza:
  I.Kezelt adat típusa Név, Postai cím, Telefonszám Adatkezelés célja ▪ Játékos azonosítása ▪ Játékban való részvétel▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban ▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés -Sorsolás lebonyolítása, nyertesként közzététel Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve a pályázatokat (3. pont) II. Adatkezelésidőtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek
  III. Kezelt adat típusa Szállítási név (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek
  IV. Kezelt adat típusa Szállításicím (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek

A Szervező a Nyertes JátékosFacebook felhasználónevét, illetve annak Nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Facebookoldalán (https://facebook.com/borkell.hu/)

A Szervező és a Lebonyolító az adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek személyes adatainak védelmét.

Az adatkezelő, adatfeldolgozó gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényrejuttatásához szükségesek.

Az adatkezelő, adatfeldolgozó az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő, adatfeldolgozó az Önszemélyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja, az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen.
Az Önadatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Kérelmezhet az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Ön az említett jogait a info@meraki.hu e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.

Az Önszemélyes adatait a Lebonyolító oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik: account manager

Az adatkezelő, ill. az adatfeldolgozó a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel.
Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Önáltala, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, , az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
A tájékoztatást az adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a nyeremények átvételét követően haladéktalanul megsemmisíti.
A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők:
Cím: 1125 Budapest, SzilágyiErzsébet fasor 22/c. Levelezésicím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu

A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékelőtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
A Nyeremények után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremények után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a Nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel, TAJ-szám, lakcím, születési hely, idő, édesanyja neve) a Nyertes Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.
Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játékmenetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségétkizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
Budapest, 2022.01.14.
Transylwine Kft.
Szervező