Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az adatok forrásai: vásárlóink, kommunikációnk, hirdetéseink, vagy ismerősök révén a borkereskedésünk, illetve termékeink iránt érdeklődők, az általunk szervezett eseményekre jelentkezők, résztvevők által megadott és weboldalunk üzemeltetője (Transylwine Kft.) által megismert személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat ismertesse. Jelen Adatkezelési Tájékoztató a fent említettek által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végezzük:

  • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
  • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
  • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1. Általános információk

Az Adatkezelő megnevezése
Szervezet neve: Transylwine Kft.
Szervezet székhelye: 1063 Budapest, Kmety György utca 15. 3. emelet 1.
Szervezet adószáma: 11747154-2-42
Szervezet telefonszáma: (+36) 30 474 0020
Adatkezelő elérhetőségei:
Tóth Attila (e-mail: attila.toth@transylwine.hu telefon: (+36) 30 474 0020)
Weboldalak:
borkell.hu
transylwine.hu

A kezelt személyes adatok köre és továbbítása

Az érintett személy az önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adja meg honlapunkon keresztül hírlevél feliratkozásnál, illetve termékek rendelésénél: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatfeldolgozással nem bízunk meg másokat és az adatokat nem továbbítjuk harmadik félnek. Amennyiben adattovábbítási kérés érkezne, erről az érintettet
e-mail-ben értesítjük és csak beleegyezése esetén történik meg valamely személyes adatának továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
A reklám anyagok küldéséhez az ügyfél önkéntesen adja meg személyes adatait.
Adatkezeléssel érintettek köre: a reklám anyagok, hírlevelek küldését kérő, elfogadó természetes személyek, akik kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban leírt módon kezelje.
Az adatkezelés célja, hogy az érintettek rendszeresen kapjanak információt cégünk tevékenységéről. Az Adatkezelő a kapott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a megadott adatokat határozatlan ideig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes
adatokról.

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult kérni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatok azonnali helyesbítését és/vagy kiegészítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

Törléshez való jog
Ön jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha az adatok megőrzése szükséges a szabad véleménynyilvánításhoz, a tájékozódás szabadságához, jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, közérdekből, jogi igények előterjesztéséhez vagy azok elleni védekezéshez vagy jogok gyakorlásához.

Tájékoztatáshoz való jog
Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult a részünkre megadott adatairól másolatot kérni és kérni, hogy Önnek vagy harmadik személynek ezt küldjük meg tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában. Ha azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelő részére küldjük meg, úgy ezt csak akkor tesszük, ha műszakilag ez lehetséges.

Tiltakozás joga
Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

Hozzájárulás visszavonásának joga
Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével
kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.

Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga
Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az
adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

2. Egyéb adatkezelési információk

Cookie-k (sütik) kezelése

Amikor a weblapunkat meglátogatja, ott cookie-kat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy weblapot keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.
Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az android-os mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos weblap funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
Weboldalunkon a Google Adwords és Google Analytics programok által használt cookie-k működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

E-mail címek felhasználása

Az Adatkezelő a birtokába jutott e-mail címekre hírleveleket küld a cég tevékenységéről, termékeiről, akcióiról, rendezvényeiről. Ez bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó levél alján megadott e-mail címre küldött ez irányú kéréssel. Hírlevelünk postai úton is lemondható az alábbi címre küldött ez irányú kéréssel: Transylwine Kft. (1063 Budapest, Kmety György utca 15. 3. emelet 1.)

Tárhely szolgáltató

A cég elnevezése: 3 in 1 Hosting Bt.
A cég székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.
Levelezési címe: 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A.
Telefonszáma: +36 21 200 0040 (hétfőtől-péntekig: 9:00-tól 16:00-ig)

Adószáma: 22206118-2-13

Hírlevél szolgáltató

Név / cégnév: The Rocket Science Group, LLC
Székhely / Levelezési cím: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
E-mail: info@mailchimp.com
Adatvédelmi szabályzata: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Adatkezelő nyilatkozata

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban megfogalmazott előírásoknak.

Budapest, 2024. január 1.