ÁRVERÉS SZABÁLYZAT

 

Az árverés szervezője: Transylwine Kft.

Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 8.
Adószám: 11747154-2-42

A továbbiakban, mint Szervező.

 

 1. Az árverésben résztvevő személyek köre:
  1. Az árverésen részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki a Facebookon valós adatokkal regisztrált Facebook-profillal rendelkezik és
  2. vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Szabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Szabályzatnak.
  3. Az árverésen a Transylwine Kft. munkatársai és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Árverésből kizárja azt a személyt, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjog eljárást kezdeményezzen) azzal a személlyel szemben, aki
  1. az árverés menetének befolyásolásával, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván az árverés során előnyhöz jutni és/vagy
  2. más regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.
 3. Az árverésen résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát az árverésen való részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben az adott személyt terheli.
 1. Az árverés időtartama
  Az árverés 2022. március 02. napján 11:00 órától 2022. március 7. napján 18:00 óráig tart.
 1. Az árverés menete

Az árverés során a Facebook oldalon (https://www.facebook.com/borkell.hu/) árverése bocsátott borcsomag fényképe alatt kommentben (hozzászólásban) lehet árajánlatot tenni. Érvényes licitnek csak az a hozzászólás számít, amelyben egyértelműen kiolvasható a felajánlott összeg (forintban megadva) és magasabb összeg az előző licit összegénél.
A licitlépcső: 1.000 Ft
A kikiáltási tárgyak és árak:
Kikiáltási ár: 30.000 Ft / borcsomag
Egy darab borcsomag, melynek tartalma:
Barta Öreg Király Dűlő Mád Furmint 2016 – 1 db
Barta Öreg Király Dűlő Mád Furmint 2011 – 1 db
Barta Öreg Király Dűlő Mád Furmint 2009 – 1 db

 1. Érvénytelennek minősülnek azok a licitek, amelyek elvesznek, hiányosak, olvashatatlanok, műszaki problémák vagy téves címzés miatt nem érkeznek be hiánytalanul, ill. amelyek nem magasabbak az előző licitnél vagy a licitlépcsőnél alacsonyabb különbséggel haladják azt meg, valamint amelyekben a felajánlott összeg nem egyértelmű. A Szervező ezen ajánlatért nem felel. A Szervező olyan korlátozásokért sem felel, amelyek az árverésen résztvevő számára a szerver, a szoftver vagy a hálózat üzemzavarából erednek.
 2. Az árverésen résztvevők az ajánlatukat nem vonhatják vissza, az kötelező érvényű és visszavonhatatlan. Az érvényes ajánlatot tevő személy az árverés lezárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával egyezik meg.
 3. Az árverés nyertesét az árverés lezárását követően 24 órán belül a Szervező a Facebook oldalán hirdeti ki.
  1. Az árverés nyertesének az értesítéstől számított 8 munkanap áll rendelkezésére, hogy átutalja az általa felajánlott összeget Szervező bankszámlájára.
  2. Amennyiben az árverés nyertese határidőben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szervező a következő legmagasabb összeget kínáló személyt tekinti nyertesnek.
  3. Az árverésen felajánlott borcsomagokat a Szervező a felajánlott összeg megadott számlaszámra történő beérkezését követően szállítja ki a nyertes személynek. A szállítás költsége a Szervezőt terheli. Az átadás helyszínét és időpontját a Szervező egyezteti a nyertessel Facebook Messenger alkalmazáson keresztül.
  4. Az árverésen résztvevők tudomásul veszik, hogy az árverésen történő részvétellel és jelen Szabályzat elfogadásával végleges és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az árverésre felajánlott borcsomag átvétele fényképfelvételen rögzítésre kerüljön, és ezen felvétel az árverés nyertesének engedélyével a Szervező Facebook oldalán bemutatásra kerüljön.
  5. Az árverésen résztvevők egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvétellel kapcsolatban semmilyen anyagi követelését nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.
  6. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az árverés időtartama alatt a Szervező Facebook oldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A résztvevők tudomásul veszik, hogy az árverés technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelőséget kizárja.
 1. Személyes adatok kezelése
  1. Az árverésen való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely az árverés során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít az árverésen résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy kijavítását a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.
  2. Az árverésen résztvevő személy a komment elküldésével elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező az árverés során a célnak megfelelően, valamint az árverés lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.
  3. Az árverésen résztvevők személyes adatait a Szervező további harmadik személynek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az árverésen résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli.
  4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete tartalmazza. A Szervező az adatokat az árverés alapján elnyert borcsomagok átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.
 1. Vegyes rendelkezések
  1. Az árverésen való részvétel a jelen Szabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.
  2. A Szervező bármely, az árveréssel kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező az árverés során az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja az árverésben résztvevőknek a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
  3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot, vagy magát az árverést előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező az árveréssel kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalán teszi közzé. Az árverésen résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
  4. A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól az árverésen résztvevők és a Szervező felé az árverést illetően. Az árverést a Facebook nem támogatja, nem szervezi és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll kapcsolatban.

 

Budapest, 2022. március 2.